Leigevilkår

Tilbake til forsiden

Brian & Pers utleige: Organisasjonsnr: 999 582 168

Standard leievilkår ved leie fra Brian & Per`s utleige

1.      Foremål
Denne avtalen regulerer betingelser ved leie av utstyr m.m fra Brian & Per`s utleige. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtalen, skal disse for å være gyldig nedtegnes skriftlig og være inntatt i et særskilt avtaledokument hvor disse standard leievilkår skal vedlegges og utgjøre en del av leievilkårene.

2.      Beregning av leien.
Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyret sendes av Brian & Per`s utleie, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dagen da utstyret er levert tilbake. Andre avtaler må såfall avtales i forkant.
Dersom ikke annet er avtalt skal utstyret leveres tilbake til samme sted som utstyret ble levert fra.

3.      Fakturering – Betalingsbetingelser
Leien faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste eller i henhold til inngått avtaledokument. Betalingen skjer som regel etterskuddvis.
Betaling kan skje kontant eller ved overføring til Brian & Per`s utleige konto.
Konto nr: 3910.45.84008

4.      Utlevering og tilbakelevering
Brian & Per`s utleige plikter å levere utstyret rengjort og i full driftsmessig og forskriftsmessig stand.
Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Hentes ikke utstyret til avtalt tid, vil Brian & Per`s utleige belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil leieforholdet er avsluttet.
Dersom det utleverte utstyret avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette Brian & Per`s utleige, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Etter utløpt av 2 virkedager og leieren ikke har meldt Brian & Per`s utleige om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering.
Risiko og ansvar for utstyret, herunder i den perioden utstyret transporteres, beror hos leietaker fra dette forlater Brian & Per`s utleieavdeling til dette er returnert til samme sted dersom annet ikke avtales. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av Brian & Per`s utleige for leietakers regning.

5.      Fremleie
Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate utstyret til andre enn de avtalen gjelder for.

6.      Tilsyn og bruk av utstyret
Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har ferdighet og kompetanse til å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følgje instruksjon vedr. utstyrets bruk. Dersom instruksjonsbok mangler plikter leietakeren å kontakte Brian & Per`s utleige eller skaffe nødvendig informasjon.
Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietakeren plikter å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkninger.
For bruk til arbeid som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at evt. spesielle forebyggende tiltak kan gjøres.
Leietaker dekker utgifter til løpende driftsutgifter samt utgifter som er nødvendig for daglig vedlikehold og ettersyn, herunder renhold av utstyret før tilbakelevering, eventuelt forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold samt utbedring av skader.
Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Brian & Per`s utleige skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av Brian & Per`s utleige.


7.      FORSIKRING
Brian & Per`s utleige har ingen ansvarsforsikring eller forsikring på utstyret.
All bruk av utstyr levert av Brian & Per`s utleige er på eget ansvar. 

Tilbake til forsiden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar